f y
Національна спілка кінематографістів України

Документи й матеріали

Регламент роботи Українського Оскарівського Комітету – 2016

02.08.2016

Національна спілка кінематографістів України
Державне агентство України з питань кіно
Громадська організація «Асоціація продюсерів України»

Регламент роботи Українського Оскарівського Комітету

Український Оскарівський Комітет (надалі – Комітет) – це незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене Національною спілкою кінематографістів України (надалі – НСКУ), Асоціацією продюсерів України (надалі – АПУ) за участі Державного агентства України з питань кіно (надалі – Держкіно) для щорічного відбору і висунення фільму від України на здобуття премії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук – надалі Американської кіноакадемії (Лос-Анджелес, США) в номінації «Фільм іноземною мовою».

Робота Комітету визначається і регламентується згідно з правилами Американської кіноакадемії (перевидаються з можливими змінами щорічно у липні), а також цим Регламентом, який може прийматися і змінюватися за спільним рішенням НСКУ, АПУ за участі Держкіно, не виходячи за рамки вищеназваних правил.

Регламент Комітету є обов’язковим для Комітету і визначає порядок подання фільмів на розгляд Комітету, розгляду поданих фільмів, порядок прийняття рішень Комітетом.

Згідно з правилами Американської кіноакадемії Комітет не потребує державної реєстрації чи будь-якого спеціального юридичного оформлення.

Діяльність Комітету висвітлюється в окремій рубриці «Оскар» на сайті АПУ та на сайті Національної Спілки кінематографістів України.

1. Мета Комітету

Метою діяльності Комітету є щорічний відбір і висунення повнометражного художнього фільму від України на здобуття премії «Оскар» Американської кіноакадемії в номінації «Фільм іноземною мовою».

2. Діяльність Комітету

Комітет працює з моменту оголошення правил відбору фільмів на чергову премію «Оскар» Американської кіноакадемії (з липня) і до 1 жовтня займається організацією конкурсу, конкурсним відбором і висуненням фільму-кандидата від України на здобуття премії «Оскар».

Всі витрати, пов’язані з роботою Комітету, покриваються АПУ.

3. Склад Комітету та порядок його формування

Формування складу Комітету здійснює Громадська рада Українського Оскарівського комітету (надалі – Громадська рада), яка формується спільним протоколом НСКУ, АПУ та Держкіно з таких членів, що є громадянами України:

 • члени Європейської кіноакадемії (EFA);
 • режисери українських фільмів-учасників фестивалів класу «А», починаючи з 1991 року;
 • українські кінопрофесіонали-лауреати фестивалів класу «А», починаючи з 1991 року;
 • члени Міжнародної асоціації кінопреси (FIPRESCI).

Членство у Громадській ради є безстроковим. НСКУ, АПУ та Держкіно раз на три роки переглядають склад членів Громадської ради згідно з критеріями, наведеними у цьому розділі. При включенні до складу членів Громадської ради особа повинна надати свою електронну адресу, з якої проводиться листування члена Громадської ради з Головою лічильної комісії.

Список членів Громадської ради оприлюднюється в окремій рубриці «Оскар» на сайті АПУ та на сайті Національної спілки кінематографістів України.

НСКУ на Засіданні Секретаріату Правління НСКУ призначає Голову лічильної комісії, який також виконує функції секретаря Громадської ради, про що повідомляється електронною поштою членів Громадської ради та шляхом публікації на сайті Національної спілки кінематографістів України.

Після формування складу Громадської ради, і затвердження Голови лічильної комісії, на якого покладаються функції проведення електронного листування з членами Громадської ради, збору інформації про висунуті кандидатури до складу Комітету, а також організація голосування за висунуті кандидатури, НСКУ, АПУ та Держкіно оголошують про висунення кандидатур до складу членів Комітету, встановлюють строки для висунення кандидатур і проведення голосувань за членів Комітету.

Голова лічильної комісії, як правило, виконує свої функції самостійно. Водночас, НСКУ, АПУ та Держкіно можуть сформувати лічильну комісію в більшому складі під керівництвом Голови лічильної комісії, для чого кожен з них має право подати додатково по одному кандидатові до складу лічильної комісії. В такому разі лічильна комісія проводить свою діяльність як колегіальний орган, а рішення приймаються нею більшістю голосів. При рівному розподілі голосів членів лічильної комісії голос Голови лічильної комісії є вирішальним.

Комітет формується зі складу членів Громадської ради. Кількість членів Комітету не обмежується правилами Американської кіноакадемії, але згідно її рекомендації може становити від 7 до 12 осіб.

Кожен член Громадської ради має право висунути п’ять кандидатур до складу Комітету з-поміж членів Громадської ради. Висування здійснюється шляхом електронного опитування (надсилання повідомленням засобами електронної пошти) Головою лічильної комісії за зазначеними ними електронними адресами.

Строк для висунення кандидатур до складу членів Комітету не може бути меншим за 15 календарних днів з моменту повідомлення всіх членів Громадської ради електронним повідомленням про початок висунення кандидатур. Рейтингове голосування відбувається шляхом направлення членами Громадської ради засобами електронної пошти своїх рішень Голові Лічильної комісії і вважається таким, що відбулось, якщо участь в ньому взяло не менше 2/3 членів Громадської ради протягом строку, встановленого для проведення рейтингового голосування. Інші способи висування не допускаються.

На підставі зібраних від членів Громадської ради пропозицій Голова лічильної комісії протягом п’яти робочих днів формує рейтинговий список членів Комітету, тобто список осіб, які набрали найбільше балів від членів Громадської ради.

Якщо велика кількість членів Громадської ради отримали однакову кількість голосів, що не дає можливість сформувати склад Комітету в кількості осіб, встановленій цим Регламентом, Голова лічильної комісії в порядку, встановленому для обрання членів Комітету, проводить серед членів Громадської ради повторне голосування, на яке виносяться виключно особи, що отримали однакову кількість голосів, з метою визначення серед їхнього складу осіб, що увійдуть до складу Комітету.

Сформований список Комітету розсилається всім членам Громадської ради електронною поштою за зазначеними ними адресами. Також список кандидатів у члени Комітету в день розсилки членам Громадської ради розміщується в окремій рубриці «Оскар» на сайті АПУ та на сайті НСКУ.

Голова Лічильної комісії повинен протягом трьох років з моменту завершення рейтингового голосування зберігати електронні повідомлення з результатами голосування усіх членів Громадської ради.

Склад Комітету затверджується спільним Протоколом НСКУ, АПУ та Держкіно.

Строк повноважень обраних членів Комітету становить 3 роки, після чого такі повноваження припиняються автоматично і склад Комітету підлягає переобранню в порядку, встановленому цим Регламентом.

Повноваження члена Комітету припиняються достроково за власним бажанням, у разі втрати громадянства України або смерті.

Також повноваження члена Комітету можуть бути достроково припинені самим Комітетом за дії, які нанесли шкоди репутації Комітету або іншим його членам. Такі дії визначаються Комітетом на засіданні або шляхом процедури опитування, встановленої цим Регламентом. Член Комітету вважається виключеним, якщо за таке рішення проголосували 2/3 від усіх обраних Громадською радою членів Комітету на момент проведення голосування.

Повноваження Комітету також припиняються, якщо внаслідок виходу членів зі складу Комітету або виключення членів Комітету його склад зменшився на 50 і більше відсотків порівняно зі складом, обраним первинним рейтинговим голосуванням Громадської ради. В такому разі проводиться переобрання Комітету в порядку, встановленому цим Регламентом.

Головою Комітету стає його член, який набрав найбільше голосів в ході рейтингового голосування Громадської ради.

Голова Комітету:

 • призначає засідання та електронні опитування членів Комітету;
 • веде засідання Комітету;
 • має право підписувати рішення Комітету;
 • виступає від імені Комітету.

Голова Комітету може добровільно скласти повноваження за власною ініціативою. Також повноваження Голови Комітету можуть бути припинені за рішенням Комітету, якщо за таке рішення проголосували 2/3 від усіх обраних Громадською радою членів Комітету на момент проведення голосування.

В разі припинення повноважень Голови Комітету новим Головою Комітету автоматично вважається особа, яка набрала друге місце за сумою балів рейтингового голосування Громадської ради за склад Комітету.

4. Секретар Комітету

Організацією поточної роботи Комітету займається Секретар Комітету, який водночас не є його членом.

Секретар Комітету обирається один раз на три роки на конкурсній основі за спільним рішенням НСКУ, Держкіно та АПУ. Склад конкурсної комісії з обрання Секретаря Комітету формується НСКУ, Держкіно та АПУ в рівних частинах. Конкурсна комісія затверджує порядок та умови проведення конкурсу, вимоги до кандидатур на посаду Секретаря Комітету.

В обов’язки Секретаря Комітету входить організація прийому робіт до відбору згідно цього Регламенту, погодження графіку та організація переглядів поданих на конкурс фільмів для членів Комітету, відправка документів і матеріалів кандидата у спосіб та у термін, передбачені правилами Американської кіноакадемії, організація інформаційного web-ресурсу Комітету.

Всі витрати, пов’язані з виконанням функцій Секретаря Комітету, покриваються за рахунок АПУ.

Голова та секретар Комітету можуть вносити на порядок денний засідання чи електронного опитування членів Комітету будь-яке питання.

Члени Громадської ради, Комітету, Голова лічильної комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах на безоплатній основі.

Склад Комітету надсилається електронною поштою на спеціальному бланку Американської кіноакадемії за підписом Голови Комітету до Американської кіноакадемії для затвердження щорічно до 15 серпня. Затвердження відбувається автоматично, якщо Американська кіноакадемія не відхилила список чи окремих кандидатів у повідомленні електронною чи звичайною поштою.

Згідно з правилами відбору фільмів на премію «Оскар» Американської кіноакадемії у номінації «Фільм іноземною мовою», спеціальний бланк з вказаним складом Комітету за підписом Голови Комітету у паперовому вигляді обов’язково надсилається разом з документами і фільмокопією фільму, який представлятиме Україну, до Американської кіноакадемії до 1 жовтня щорічно.

5. Порядок прийняття рішень Комітетом

Комітет здійснює свою діяльність шляхом

 • проведення засідань Комітету;
 • проведення процедури електронного опитування.

Проведення засідань Комітету є обов’язковим в разі розгляду рішення щодо висунення фільму від України на здобуття премії «Оскар» Американської кіноакадемії в номінації «Фільм іноземною мовою», а також в разі, якщо на проведенні засідання з будь-якого питання наполягають не менше 20% від усіх обраних членів Комітету. В усіх інших випадках діяльності рішення Комітету може проводитись шляхом процедури електронного опитування.

Члени Комітету, що не мають можливості взяти особисто участь у засіданні Комітету, вправі надіслати свою позицію щодо питань порядку денного електронним повідомленням Секретареві Комітету. В такому разі їхнє рішення вноситься до протоколу засідання Комітету, а їхній голос враховується при голосуванні з питань порядку денного.

Засідання Комітету або проведення процедури електронного опитування призначається Головою Комітету за власною ініціативою, за поданням секретаря Комітету або будь-якого члена Комітету не пізніше як за 5 днів до засідання або проведення процедури електронного опитування. Перелік питань для розгляду Комітетом визначається за поданням Голови Комітету, секретаря Комітету чи будь-якого члена Комітету.

При проведенні процедури електронного опитування для прийняття та направлення своїх рішень членам Комітету надається не менше трьох робочих днів. Кожен член Комітету, що бере участь у процедурі електронного опитування, повинен дати ясну і однозначну відповідь щодо питань, поставлених на порядок денний електронного опитування, відповідь не повинна давати можливість множинного тлумачення. Якщо Секретар Комітету не може однозначно встановити позицію члена Комітету, висловлену в електронному листі, він не повинен брати її до уваги, про що обов’язково зазначається в протоколі за результатами електронного опитування.

Засідання Комітету, а також проведення процедури електронного опитування вважаються такими, що відбулися, якщо у них брали участь або надіслали відповіді на питання порядку денного відповідно більше 2/3 складу обраних членів Комітету. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, що взяли участь в засіданні або електронному опитуванні. В разі наявності рівної кількості голосів з будь-якого питання порядку денного, голос Голови Комітету має вирішальне значення.

Результати засідань Комітету або електронного опитування членів Комітету оформлюються протоколом, який підписується Головою Комітету та Секретарем Комітету, направляється в день підписання всім членам Комітету та публікується на веб-сайті АПУ.

6. Проведення конкурсу на визначення фільму-номінанта

Секретар Комітету або Голова Комітету призначають засідання або електронне опитування з питань початку конкурсу для визначення фільму-номінанта на премію «Оскар» не пізніше семи днів з моменту публікації Американською кіноакадемією правил подання фільмів на конкурс поточного року.

При цьому, членам Комітету надсилається інформація про регламент роботи Комітету, Правила відбору фільмів Американської кіноакадемії поточного року, а також проект Умов конкурсу для визначення фільму-номінанта на премію «Оскар» від України.

Після затвердження членами Комітету Умов конкурсу для визначення фільму-номінанта на премію «Оскар» від України секретарем Комітету організовується їхнє оприлюднення через веб-сайти НСКУ, АПУ та Держкіно, а також прийом заявок від продюсерів фільмів. Період подання заявок на конкурс має бути не менше 15 календарних днів.

Після завершення прийому заявок на конкурс в період між 1 і 20 вересня Головою Комітету призначається засідання. Місце засідання Комітету призначає Секретар Комітету за погодженням з Головою Комітету.

Про проведення засідання з питань визначення фільму-номінанта від України на премію «Оскар» повідомляються всі члени Комітету, а також НСКУ, АПУ та Держкіно не пізніше як за 10 днів.

Перед засіданням формується спеціальна Лічильна комісія у складі трьох осіб. НСКУ, АПУ та Держкіно направляють по одному своєму представникові для формування Лічильної комісії. Представник НСКУ є головою лічильної комісії.

До проведення засідання Комітету з питань визначення фільму-номінанта від України на премію «Оскар» секретар Комітету завчасно організовує перегляд фільмів, поданих на конкурс, членами Комітету, а також надсилання членам Комітету інших матеріалів учасників конкурсу. У випадку, якщо будь-який член Комітету не може бути присутнім на переглядах фільмів, йому відправляється електронна версія фільму (на носії DVD або посиланням на електронну версію в мережі Інтернет). Кожен носій з фільмом або електронна версія в мережі Інтернет повинні бути позначені ім’ям члена Комітету, яким вони направляються.

На початку засідання Комітету з питань визначення фільму-номінанта від України на премію «Оскар» Голова Комітету пропонує почати розгляд поданих на конкурс фільмів в алфавітному порядку, згідно з назвою фільму українською мовою.

Секретар Комітету представляє всі необхідні документи або їх копії, що представляють поданий на конкурс фільм, згідно з Правилами Американської кіноакадемії на розгляд членами Комітету та для підтвердження легітимності висунення фільму в номінанти. Якщо який-небудь з фільмів не відповідає Правилам, секретар Комітету повинен повідомити про це членам Комітету, а Комітет, своєю чергою, в ході розгляду вправі прийняти рішення про відхилення заявки як такої, що не відповідає вимогам.

В разі наявності конфлікту інтересів у члена Комітету на початку розгляду кожного поданого на конкурс фільму такий член Комітету повинен повідомити Комітет про наявність в нього підстав, які не дозволяють йому брати участь в голосуванні за фільм і які передбачені цим розділом Регламенту. Будь-який член Комітету також має право повідомити Комітет про відомі йому обставини конфлікту інтересів іншого члена Комітету щодо фільму, який розглядається, а також вимагати голосування щодо неучасті іншого члена Комітету в голосуванні щодо цього фільму. Про відсутність конфлікту інтересів в членів Комітету щодо кожного фільму, поданого на конкурс, робиться застереження в Протоколі засідання Комітету.

Члени Комітету не беруть участі у голосуванні щодо конкретного фільму, поданого на конкурс, в будь-якому з таких випадків:

 • якщо ім’я члена Комітету зазначене у титрах фільму або якщо член Комітету брав участь в роботі на фільмом як продюсер, режисер, сценарист, оператор, актор, звукорежисер, композитор або художника-постановник навіть без зазначення про це в титрах;
 • якщо член Комітету є засновником, учасником, акціонером, працівником або іншою пов’язаною особою компанії, чия назва вказана у титрах фільму;
 • якщо член Комітету є близькою особою або членом сім’ї відповідно до визначень, що містяться у статті 1 Закону України «Про запобігання корупції», особи, чиє ім’я вказане у титрах фільму,
 • якщо у члена Комітету є відносини прямого підпорядкування, потенційного або реального конфлікту інтересів чи приватний інтерес відповідно до визначень, наведених у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», з юридичною особою, чия назва зазначена у титрах фільму;
 • в будь-якому іншому випадку, якщо член Комітету є пов’язаною особою в розумінні пункту 14.1.159 Податкового кодексу України з юридичною або фізичною особою, зазначеною у титрах фільму;
 • якщо Комітет власним рішенням, прийнятим більшістю голосів присутніх на засіданні визнає одного з членів Комітету зацікавленою особою у результатах розгляду фільму, поданого на конкурс.

Члени Комітету в ході засідання з визначення фільму-номінанта від України на премію «Оскар» здійснюють оцінювання художньої цінності поданих на конкурс фільмів та об’єктивних чинників, що можуть вплинути на перспективу здобуття премії «Оскар», за 7-бальною шкалою (від 1 до 7 балів). Члени Комітету здійснюють оцінювання виключно у разі особистої присутності на засіданні.

Після завершення розгляду всіх поданих на конкурс фільмів Лічильна комісія проводить підрахунок балів, відданих за кожен фільм, поданий на конкурс, та виводить середній арифметичний бал, набраний фільмом від усіх членів Комітету, що брали участь в його оцінюванні.

Додатково лічильною комісією фільмам-номінантам автоматично присвоюється по 1 балу за відповідність кожному з таких критеріїв*:

 • світова прем’єра у міжнародному конкурсі кінофестивалю класу «А»;
 • призи МКФ класу «А»;
 • наявність рецензій на фільм у міжнародних галузевих виданнях Variety, Hollywood Reporter, Screen International, Indiwire.

* Про відповідність фільма-номінанта кожному з вказаних критеріїв продюсер зазначає у заявці на конкурс та надає підтверджуючі документи.

Переможцем вважається фільм, що отримав найбільшу кількість балів, яка обраховується Лічильною комісією шляхом додавання середньої арифметичної кількості балів за результатами оцінювання художньої цінності фільма-номінанта та суми балів, що присвоюються автоматично за вищенаведеними критеріями.

Голосування є виключно персональним і організовується Лічильною комісією шляхом друку бюлетенів для голосування у необхідній кількості.

Бюлетень для голосування є безіменним і вважається офіційним додатком до протоколу Лічильної комісії. Присутні члени Комітету заповнюють його особисто.

Результат підрахунку балів Лічильною комісією оформлюється протоколом Лічильної комісії, який підписується усіма її членами. Дані з протоколу Лічильної комісії переносяться до протоколу засідання Комітету разом з інформацією про відхилені фільми та інші питання, щодо яких на засіданні Комітету було прийнято рішення.

Протокол засідання Комітету підписують Голова Комітету та секретар Комітету.

Рішення Комітету про переможця конкурсу та визначення фільму-номінанта від України на премію «Оскар» оголошується на спільній прес-конференції за участі представників НСКУ, АПУ та Держкіно, а також розміщується на веб-сайтах НСКУ, АПУ та Держкіно.

Члени Комітету, Секретар Комітету та інші учасники засідання не мають права розкривати інформацію про персональні оцінки членів Комітету, надані фільмам, поданим на конкурс, а також розкривати інформацію про результати голосування кожного члена Комітету.

Від Національної спілки кінематографістів України
Голова С.В. Тримбач

Від Державного агентства України з питань кіно
Голова П.Ю. Іллєнко

Від Громадської організації «Асоціація продюсерів України»
Голова В.І. Філіппов