f y
Національна спілка кінематографістів України

Документи й матеріали

С Т А Т У Т НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ (нова редакція)

19.09.2023

дата публікації 2023-09-19

Погоджено із змінами 15 березня 2001 року та Зміни затверджені Ш (IX) з ’їздом Національної спілки кінематографістів України 14-20 грудня 2000 р.

Зміни і доповнення затверджені Конференцією Національної спілки кінематографістів України 30 листопада 2001 р.

Зміни і доповнення затверджені IV (X) з ’їздом Національної спілки кінематографістів України 24-31 березня 2005 року

Зміни і доповнення затверджені позачерговим VII (XIII) з ’їздом Національної спілки кінематографістів України 25 жовтня 2016 року

СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ (нова редакція) 18 березня 2002 року та 02 вересня 2005 року

Заступник Міністра М.М.Шупеня

С Т А Т У Т НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ

(нова редакція)

м. Київ Розділ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національна спілка кінематографістів України (надалі – Спілка) є національною всеукраїнською творчою спілкою, суб’єктом творчої діяльності в сфері культури і мистецтва, яка здійснює свою діяльність на території України на засадах самоуправління у відповідності до Конституції України, Закону України «Про культуру», Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів чинного законодавства, які регулюють діяльність творчих спілок, а також цього Статуту.

1.2. Спілка є правонаступником Спілки кінематографістів України колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік на території Української РСР.

1.3. Спілка незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, політичних партій та інших громадських організацій. Спілка будує свою творчу і громадську діяльність на демократичних засадах плюралізму мистецьких позицій та свободи творчого самовиявлення кожного з її членів. Спілка з глибокою пошаною і розумінням ставиться до творчої індивідуальності, особистих поглядів кожного митця, до прав і свобод людини, що ґрунтуються на принципах загальнолюдських та національних цінностей. Спілка вважає за необхідне посідати активну громадянську позицію в суспільстві, впливати на процес розвитку екранних мистецтв. Спілка діє на принципах добровільного об'єднання її членів, які належать до одного фахового напряму культури та мистецтва, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав.

1.4. Назва Спілки: - повна назва українською мовою: Національна спілка кінематографістів України російською мовою: Национальный союз кинематографистов Украины англійською мовою: National Assosiation of Cinematographers of Ukraine - скорочена назва українською мовою: НСКУ російською мовою: НСКУ англійською мовою: NACU

1.5. Офіційною мовою діловодства Спілки є українська.

1.6. Спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, володіє, користується та розпоряджається своїми коштами та майном, має рахунки в 3 установах банків, круглу печатку, кутовий штамп та інші прості круглі печатки і штампи, бланки зі своїм найменуванням і логотипом.

1.7. Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 6.

Розділ ІІ. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

2.1. Метою діяльності Спілки є: - активне сприяння розвитку українських екранних мистецтв як органічної складової частини національної та світової культури, їх інтеграції в єдиний світовий культурний процес; - участь у створенні концепцій розвитку кіногалузі і розвитку телевідеопростору та їхньому впровадженні в життя; - захист творчо-професійних, авторських і соціальних прав членів Спілки.

2.2. Завдання Спілки:

2.2.1. Впровадження в життя дієвої концепції розвитку кіногалузі в її взаємозв’язку з розвитком телевідеоінформаційного простору України.

2.2.2. Сприяння прийняттю та реалізації законодавчих актів щодо розвитку культури і мистецтва, поліпшення творчого, економічного, соціального, правового статусу кінематографістів-професіоналів – членів Спілки та їхніх організацій, а також Спілки.

2.2.3. Піклування про злагоду у Спілці та гармонійне поєднання особистих творчо-професійних і соціальних інтересів її членів.

2.2.4. Турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів Спілки.

2.2.5. Створення умов для вільного розвитку творчості членів Спілки - кінематографістів і працівників телебачення, вдосконалення їхньої професійної майстерності, за яких Спілка має бути товариством справжніх професіоналів, осередком професіоналізму.

2.2.6. Підтримка громадських, культурних і творчих зв’язків з державними та громадськими організаціями, зі спорідненими міжнародними, національними, всеукраїнськими творчими Спілками, з координаційною радою національних творчих Спілок.

2.2.7. Співробітництво з міжнародними урядовими, громадськими, профспілковими та приватними організаціями як у сфері кінематографа і телебачення, так і в інших сферах суспільного життя.

2.2.8. Допомога і соціально-побутове забезпечення ветеранів – членів Спілки, в першу чергу хворих, немічних та самотніх людей.

2.2.9. Опікування творчою спадщиною тих членів Спілки, хто пішов з життя, захист законних прав їхніх спадкоємців.

2.2.10. Підтримка творчої молоді, сприяння підготовці кіномистецької зміни.

2.2.11. Збереження та розбудова національної школи екранних мистецтв, сприяння створенню спеціальних учбових закладів кіно і телебачення.

2.2.12. Сприяння популяризації національного та кращих взірців світового мистецтва серед споживачів кіно-, теле- і відеопродукції.

2.2.13. Сприяння відродженню загальноукраїнської системи кінопрокату.

2.3. Основні форми діяльності Спілки:

2.3.1. Забезпечує організаційну, правову і матеріальну допомогу членам Спілки для вирішення їхніх професійно-творчих проблем, а також у питаннях, пов’язаних з працевлаштуванням, оздоровленням, соціально- побутовим забезпеченням.

2.3.2. Популяризує кращі твори українського і світового кіномистецтва та телебачення шляхом організації творчих зустрічей, лекцій, концертів, кінопрем’єр, фестивалів, циклів телепрограм тощо, здійснює регулярний моніторинг кінотелевідеопроцесу.

2.3.3. Здійснює видавничу (видавництво газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції), лекційну діяльність, продукує кіно-, відеофільми, аудіовізуальні касети та твори на інших носіях шляхом створення видавництв, кіновідеостудій тощо з метою статутних завдань Спілки та чинного законодавства. Розповсюджує інформацію і пропагує свою мету і завдання у засобах масової інформації, представляє та захищає законні права та інтереси Спілки та її членів у взаємовідносинах з органами державної влади та громадськими формуваннями.

2.3.4. Веде пошук талановитої молоді, сприяє духовному розвитку і створенню умов для розкриття їхнього творчого потенціалу. Допомагає у створенні організацій молодих кінематографістів і працівників телебачення. Встановлює власні спеціальні стипендії для студентів, які опановують засади екранних мистецтв у вітчизняних та зарубіжних учбових закладах.

2.3.5. Висуває кандидатури членів Спілки на здобуття нагород, премій тощо, засновує власні спеціальні відзнаки та нагороджує ними.

2.3.6. Організовує кінофестивалі та інші форуми, бере участь в організації міжнародних і національних фестивалів в Україні та за її межами, в кінотелевізійних заходах, що відповідають меті і завданням Спілки.

2.3.7. Бере участь у створенні законопроектів, загальнодержавних програм національно-культурного розвитку екранних мистецтв.

2.3.8. Створює територіальні осередки в областях України у передбаченому законодавством порядку.

2.3.9. Звертається з пропозиціями до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань розвитку екранних мистецтв в Україні.

2.3.10. У встановленому законодавством порядку створює підприємства, установи та організації з правами юридичної особи для ведення господарської та іншої діяльності, правовий статус яких визначається 5 законодавством України, цим Статутом, а також їхніми власними статутами (положеннями).

2.3.11. Підтримує творчий і виробничий зв’язок із закордонними спілками кінематографістів, професійними організаціями екранних мистецтв.

2.3.12. Здійснює програми щодо забезпечення, примноження та повернення кінематографічної і телевізійної спадщини України, повернення архівних кіноматеріалів в Україну.

2.3.13. Засновує міжнародні творчі організації чи об’єднання або вступає до них, підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

Розділ ІІІ. УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ЧЛЕНІВ СПІЛКИ ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ

3.1. Членство у Спілці індивідуальне.

3.2. Членом Спілки може бути творчий працівник кіно і телебачення – громадянин України, іноземець, особа без громадянства, яка досягла 18- річного віку, високопрофесійно займається творчо-виробничою діяльністю зі створення, поширення, вивчення і оприлюднення усіх видів екранних мистецтв, визнає та зобов’язується виконувати цей Статут, сприяти діяльності Спілки, своєчасно сплачувати членські внески.

3.3. Почесними членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які зробили значний внесок у розвиток екранних мистецтв України і світу, успіхи яких визнано широкою громадськістю.

3.4. Прийом у члени Спілки здійснюється приймальною комісією на підставі письмової заяви. Члену Спілки видається членський квиток.

3.5. У Спілці функціонує Актив Національної спілки кінематографістів України з метою підготовки творчих працівників до вступу у члени Спілки.

3.6. Вибуття зі Спілки здійснюється у добровільному порядку або шляхом позбавлення членства у Спілці.

3.7. Член Спілки припиняє своє членство шляхом подання заяви до секретаріату Спілки. Членство у Спілці припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

3.8. Позбавлення членства у Спілці здійснюється правлінням Спілки за поданням секретаріату Спілки:

3.8.1. за неодноразове порушення положень цього Статуту;

3.8.2. у разі несплати членом Спілки членських внесків протягом двох років поспіль;

3.8.3. за діяння, що визнані правлінням Спілки як такі, що несуть у собі ризик банкрутства Спілки або неправомірного відчуження її майна.

3.9. Голова Спілки та голова ревізійної комісії Спілки можуть бути позбавлені членства у Спілці лише за рішенням з’їзду у порядку, передбаченому цим Статутом.

Розділ ІV. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

4.1. Спілка об’єднує на добровільних засадах професійних творчих працівників, які зробили вагомий внесок у екранні мистецтва, чия творча діяльність складає основу їх занять, які індивідуально чи колективно продукують, оприлюднюють, інтерпретують твори усіх видів екранних мистецтв, визнають і зобов’язуються виконувати положення цього Статуту, мають фіксоване членство, беруть участь у роботі Спілки.

4.2. Спілка визнає рівні права кожного члена Спілки незалежно від його політичних поглядів та релігійних переконань, національності, мови, партійної приналежності тощо.

4.3. Члени Спілки мають право:

4.3.1. Обирати і бути обраними до керівних органів і комісій Спілки, брати участь в їхній роботі.

4.3.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Спілки і отримувати інформацію, яка стосується статутної діяльності Спілки. 4.3.3. Отримувати всі різновиди допомоги, послуг, пільг, які надаються Спілкою.

4.3.4. Користуватися підтримкою Спілки при порушенні перед органами державної влади чи органами місцевого самоврядування питань про отримання кімнати (кабінету, майстерні) або додаткової житлової площі, що передбачені чинним законодавством для творчих працівників.

4.3.5. На охорону своєї інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав у повному обсязі та на підтримку в цих питаннях з боку Спілки.

4.3.6. Бути членом інших всеукраїнських, міжнародних громадських формувань.

4.3.7. Добровільно вибувати зі Спілки.

4.4. Члени Спілки зобов’язані:

4.4.1. Дотримуватись загальнолюдської, професійної, корпоративної етики.

4.4.2. Неухильно дотримуватися положень Статуту Спілки.

4.4.3. Брати активну участь у діяльності Спілки, у зміцненні її фінансово-економічного стану, виконувати громадські доручення.

4.4.4. Своєчасно сплачувати вступні та членські внески.

4.5. За порушення положень цього Статуту та загальноетичних норм до члена Спілки можуть застосовуватись такі форми стягнення: громадський осуд, позбавлення членства у Спілці.

Розділ V. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСЕРЕДКИ

5.1. За територіальним принципом Спілкою утворюються територіальні осередки, кількість членів яких становить 20 і більше осіб, які здійснюють свою діяльність відповідно до цього Статуту.

5.2. Територіальні осередки обирають правління, ревізійну комісію, мають положення, які відповідають Статуту Спілки, ухвалені загальними зборами територіальних осередків та затверджені секретаріатом Спілки.

5.3. В залежності від кількості членів (але не менше 20) територіальний осередок може набувати статус юридичної особи. Рішення про надання територіальному осередку статусу юридичної особи приймає правління Спілки.

5.4. В областях і містах України, де є не менше 3 членів Спілки, за поданням секретаріату і за рішенням правління Спілки, можуть створюватися територіальні осередки, які діють на підставі Положення, затвердженого секретаріатом Спілки. Ці територіальні осередки на своїх загальних зборах обирають голову територіального осередку.

5.5. Члени Спілки, які мешкають в областях і містах України, де відсутні територіальні осередки, стоять на обліку в одному з найближчих територіальних осередків Спілки.

5.6. Кожен територіальний осередок має право бути репрезентованим як мінімум одним делегатом на з’їзді Спілки.

5.7. З метою активізації діяльності територіальних осередків, взаємообміну досвідом та участі в роботі Спілки за рішенням секретаріату Спілки створюється координаційна рада територіальних осередків. Положення про координаційну раду затверджується правлінням Спілки.

Розділ VІ. СТРУКТУРА СПІЛКИ, ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ, СТРОКИ ТА МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ

6.1. Спілка будує свою роботу на демократичних засадах за принципом виборності та підзвітності її керівних органів. Звітність про діяльність керівних органів Спілки має відкритий характер і є доступною для кожного члена Спілки.

6.2. Спілка складається з центральної структури та територіальних осередків в областях. У Спілці діють: комісія з прийому до членів Спілки; комісія з міжнародних зв’язків; комісія соціального захисту; комісія з економічних та законодавчих питань; комісія з інформації, журналістики та зв`язків з громадськістю; комісія з етики та регламенту; статутна комісія; рейтингова комісія; рада ветеранів; координаційна рада територіальних осередків Спілки та інші, які за поданням секретаріату або голови Спілки формуються правлінням Спілки і йому підзвітні. Комісії, ради діють відповідно до положень, які затверджуються правлінням Спілки. 8 За необхідності у Спілці можуть створюватися комісії та робочі групи для вирішення окремих питань статутної діяльності Спілки.

6.3. Діяльністю Спілки керують з’їзд, правління, секретаріат та голова правління.

6.4. З’їзд Спілки: 6.4.1. Вищим керівним органом Спілки є з’їзд, який скликається один раз на 4 роки правлінням Спілки або на вимогу не менше 1/3 членів Спілки.

6.4.2. Строки проведення, норма представництва і порядок обрання делегатів на черговий з`їзд визначається правлінням Спілки не менше, ніж за 6 місяців до скликання з`їзду.

6.4.3. Позачерговий з’їзд має бути скликаний правлінням Спілки у двомісячний термін з ініціативи правління, ревізійної комісії Спілки чи на вимогу не менше 1/3 членів Спілки.

6.4.4. З’їзд Спілки вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше 50 % членів Спілки.

6.4.5. Рішення з’їзду приймаються простою більшістю голосів від зареєстрованих на засіданні делегатів з’їзду.

6.4.6. Рішення про внесення змін до Статуту Спілки, відчуження майна Спілки на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Спілки, та про ліквідацію Спілки приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

6.4.7. Рішення з’їзду Спілки приймаються у вигляді постанов і є обов’язковими для всіх членів Спілки.

6.4.8. Для проведення з’їзду відкритим голосуванням обираються робоча президія, мандатна комісія, комісія для складання резолюції, лічильна комісія.

6.5. Компетенція з’їзду Спілки:

6.5.1. Затверджує Статут Спілки, вносить до нього зміни.

6.5.2. Обговорює оприлюднені програми кандидатів на посаду голови Спілки.

6.5.3. Визначає основні напрями діяльності Спілки на черговий період, розглядає та затверджує цільові програми творчої діяльності Спілки. В основу цільових програм Спілки покладається програма, запропонована головою Спілки з коригуванням у процесі виконання відповідно до поточних проблем Спілки та потреб сучасного кінопроцесу.

6.5.4. Заслуховує та затверджує звіт правління про діяльність Спілки і звіт ревізійної комісії Спілки.

6.5.5. Обирає таємним голосуванням на альтернативних засадах голову Спілки. Якщо під час голосування кандидатура на посаду голови не набирає 50 % плюс один голос від кількості тих, хто брав участь у голосуванні, проводиться другий тур виборів, в якому беруть участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

6.5.6. Обирає таємним голосуванням на альтернативних засадах голову ревізійної комісії Спілки.

6.5.7. Визначає кількісний склад правління (не більше 1/20 від загальної кількості членів Спілки на момент проведення з’їзду) та обирає таємним голосуванням правління Спілки.

6.5.8. Визначає кількісний склад секретаріату Спілки та обирає її членів таємним голосуванням.

6.5.9. Визначає кількісний склад ревізійної комісії Спілки та обирає її членів таємним голосуванням.

6.5.10. Приймає рішення щодо позбавлення членства у Спілці голови Спілки та голови ревізійної комісії Спілки. Розглядає заяви членів Спілки, які не погоджуються з позбавленням членства у Спілці, та приймає відповідні рішення.

6.5.11. Приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Спілки.

6.5.12. Приймає рішення щодо належного Спілці нерухомого майна: продаж, застава, одержання інвестицій, які несуть у собі ризики відчуження такого майна.

6.5.13. Розглядає інші важливі питання діяльності Спілки.

6.5.14. Строк повноважень усіх обраних керівних органів визначається з`їздом Спілки на 4 роки з моменту їх обрання.

6.6. Правління Спілки:

6.6.1. Керівним органом Спілки в період між з`їздами є правління Спілки. Пленум правління скликається секретаріатом Спілки за потреби, але не менше двох разів на рік. Пленум правління може скликатися також постановою ревізійної комісії Спілки або на вимогу більше половини членів правління Спілки.

6.6.2. До складу правління за посадою входять голова Спілки, голови територіальних осередків, кількість членів яких складає 20 і більше осіб, та голова координаційної ради територіальних осередків Спілки. До складу правління можуть бути обрані члени Спілки - представники від кіносценаристів, кінорежисерів, кінооператорів, художників, акторів, композиторів, звукорежисерів, кінокритиків, редакторів, кіноінженерів, продюсерів, організаторів кіновиробництва та кінопрокату за списками, наданими цими професійними утвореннями.

6.6.3. На пленумі Правління головує голова Спілки, або його заступник, або один із членів робочої президії, обраної з числа секретарів або членів правління.

6.6.4. Пленум правління вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше 50 % від загальної кількості членів правління.

6.6.5. Рішення пленуму правління приймаються простою більшістю голосів.

6.6.6. Рішення пленуму правління Спілки приймаються у формі постанов.

6.7. Компетенція правління Спілки:

6.7.1. Ухвалює постанови про скликання з’їзду, позачергового з’їзду та здійснює заходи, спрямовані на організацію проведення з’їзду.

6.7.2. Попередньо розглядає і обговорює всі питання, що розглядаються з’їздом Спілки.

6.7.3. Здійснює контроль за реалізацією рішень з’їзду, проводить заходи, спрямовані на їх виконання.

6.7.4. Визначає чергові завдання, формує цільові програми розвитку та діяльності Спілки.

6.7.5. Затверджує кошторис Спілки та звіт про його виконання.

6.7.6. За поданням секретаріату обирає приймальну комісію та її голову. Приймає рішення про прийом до членів Спілки та про позбавлення членства у Спілці.

6.7.7. Заслуховує персональний звіт секретарів правління, в разі необхідності здійснює ротацію частини складу секретаріату. 6.7.8. Визначає розміри вступних і членських внесків, визначає порядок їхньої сплати.

6.7.9. Затверджує зразки членських квитків.

6.7.10. За поданням секретаріату приймає рішення про створення територіальних осередків у областях України. Затверджує їхні установчі документи. Заслуховує інформацію про діяльність територіальних осередків та ухвалює постанови про їхню ліквідацію на підставі рішень територіальних осередків.

6.7.11. Затверджує угоди, об’єктом яких є нерухоме майно Спілки, за винятком угод щодо продажу, застави, одержання інвестицій, що несуть у собі ризик відчуження майна.

6.7.12. За поданням секретаріату приймає рішення про створення підприємств, установ та організацій з правами юридичної особи для ведення господарської та іншої діяльності.

6.7.13. Приймає рішення про створення професійних гільдій, асоціацій.

6.7.14. Вирішує інші питання діяльності Спілки, які не віднесені до виняткової компетенції з’їзду Спілки.

6.7.15. Правління Спілки може передати вирішення окремих питань, віднесених цим Статутом до його компетенції, секретаріату Спілки.

6.7.16. У разі невиконання членом правління без поважних причин своїх обов’язків правління Спілки може прийняти рішення про ротацію такого члена правління. На вакантне місце члена правління, що вибув, вноситься, за її згодою, перша за кількістю голосів кандидатура зі списку членів Спілки, які балотувалися на з’їзді, але не набрали визначеної з’їздом кількості голосів, необхідної для включення до складу правління.

6.8. Секретаріат Спілки:

6.8.1. У період між пленумами правління поточною діяльністю Спілки керує секретаріат та голова правління Спілки відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.8.2. До складу секретаріату входять: голова Спілки, два заступники голови Спілки, голова координаційної ради територіальних осередків Спілки, 11 голови територіальних осередків Спілки, кількість членів яких становить 20 і більше осіб, оргсекретар правління, інші секретарі, обрані на з’їзді Спілки.

6.8.3. Засідання секретаріату проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання скликаються головою Спілки або одним з його заступників, у разі відсутності голови.

6.8.4. Засідання секретаріату вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше 50 % від загальної кількості членів секретаріату.

6.8.5. Рішення секретаріату приймаються простою більшістю голосів.

6.8.6. Рішення секретаріату Спілки приймаються у формі постанов.

6.9. Компетенція секретаріату Спілки:

6.9.1. Забезпечує виконання постанов з’їду і правління Спілки.

6.9.2. Вирішує поточні питання творчої та фінансово-економічної діяльності Спілки.

6.9.3. Згідно із затвердженим кошторисом Спілки розподіляє кошти Спілки і контролює витрати.

6.9.4. Приймає рішення про створення газет, журналів та інших видань Спілки, визначає творче спрямування їхньої діяльності, приймає рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи головних редакторів.

6.9.5. Затверджує зразки печатки, штампу, бланків Спілки.

6.9.6. Забезпечує виконання програми Спілки щодо надання соціально- побутової допомоги членам Спілки, захисту їхніх творчо-професійних та авторських прав.

6.9.7. Висуває на здобуття членами Спілки державних нагород, почесних звань, державних премій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, стипендій тощо.

6.9.8. Вирішує питання про відрядження членів Спілки.

6.9.9. Затверджує символіку Спілки, зразки Почесних Грамот і Дипломів Спілки та Положення про них.

6.9.10. Засновує премії і відзнаки Спілки та визначає порядок їхнього надання.

6.9.11. Затверджує склад постійно діючих комісій Спілки, заслуховує та затверджує їхні звіти, затверджує внутрішні документи Спілки. 6.9.12. За підсумками кожного календарного року секретаріат звітує перед правлінням Спілки.

6.10. Голова Спілки:

6.10.1. Головою Спілки може бути обраний кожен з членів Спілки, стаж перебування якого в її лавах становить не менше 5 років.

6.10.2 Голова Спілки одночасно є головою правління та очолює секретаріат.

6.10.3. Голова Спілки має двох заступників, які затверджуються правлінням Спілки за поданням голови Спілки. На період своєї тимчасової відсутності голова Спілки призначає одного зі своїх заступників тимчасово виконуючим обов’язки голови Спілки.

6.11. Компетенція голови Спілки:

6.11.1. Відповідає за безумовне і першочергове виконання цільової програми, затвердженої з’їздом. 6.11.2. Особисто керує підготовкою з’їзду, виступає на з’їзді зі звітною доповіддю про діяльність Спілки та з доповіддю про зміни, які необхідно внести до Статуту Спілки.

6.11.3. Скликає засідання секретаріату і головує на ньому. За рішенням секретаріату голова Спілки скликає пленум правління.

6.11.4. Репрезентує Спілку у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном.

6.11.5. Укладає від імені Спілки договори та угоди цивільно-правового характеру, відкриває рахунки у банківських установах.

6.11.6. Вирішує питання добору і розподілу кадрів в апараті Спілки, фінансово-технічного забезпечення Спілки.

6.11.7. Координує діяльність професійних гільдій, асоціацій.

6.11.8. Спрямовує і координує діяльність структурних підрозділів Спілки, видає накази, розпорядження, інструкції тощо, обов’язкові до виконання.

6.11.9. Про свою поточну діяльність голова звітує перед правлінням Спілки і секретаріатом.

6.12 У разі відставки голови Спілки в зв’язку з неможливістю виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує заступник голови до обрання нового голови Спілки.

6.13. У випадку неодноразового порушення головою Спілки Статуту Спілки або вчинення дій, які завдали шкоди майну та іміджу Спілки, правління має право оголосити йому недовіру і відправити у відставку. У випадку відставки голови Спілки пленум правління обирає зі складу правління тимчасово виконуючого обов`язки голови Спілки та скликає позачерговий з’їзд.

Розділ VII. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

7.1. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Спілки.

7.2. Здійснює контроль за правильним веденням справ, своєчасним розглядом листів, звернень, заяв і скарг.

7.3. Кількісний склад ревізійної комісії визначається на з’їзді Спілки. Голова та члени ревізійної комісії обираються таємним голосуванням на з’їзді Спілки.

7.4. Засідання ревізійної комісії скликається головою ревізійної комісії не рідше, ніж один раз на два місяці. Засідання ревізійної комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше 50 % від загальної кількості членів ревізійної комісії.

7.5. Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.

7.6. Голова і члени ревізійної комісії беруть участь у пленумах правління та мають право бути присутні на засіданнях секретаріату Спілки з правом дорадчого голосу.

7.7. Ротація члена ревізійної комісії може відбуватися у разі систематичного невиконання або неналежного виконання членом ревізійної комісії своїх обов’язків, а також на підставі власної заяви члена ревізійної комісії. На вакантне місце члена ревізійної комісії вноситься перша, за її згодою, за кількістю голосів кандидатура зі списку тих членів Спілки, які балотувалися на з’їзді до ревізійної комісії, але не набрали визначеної з’їздом кількості голосів, необхідної для включення до складу ревізійної комісії.

РОЗДІЛ VIII. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ СПІЛКИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

1. У власності Спілки можуть перебувати будинки, споруди, обладнання, кошти, цінні папери та інше майно, придбане Спілкою.

8.2. Джерелами формування майна та коштів Спілки є:

8.2.1. Внески членів Спілки.

8.2.2. Винагороди за управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

8.2.3. Фінансування з Державного бюджету України.

8.2.4. Майно Спілки кінематографістів України Союзу РСР, до якого належать розташовані на території України будинки, споруди, матеріально- технічні засоби, які станом на 24 серпня 1991 року згідно з правоустановчими документами перебували у віданні Спілки кінематографістів України Союзу РСР, а також надані Спілці відповідно до рішень КМУ.

8.2.5. Доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств Спілки, що спрямовуються на виконання статутних цілей Спілки.

8.2.6. Спеціальні відрахування до фонду Спілки, якщо вони встановлені Кабінетом Міністрів України, за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням.

8.2.7. Добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних.

8.2.8. Надходження, отримані за укладеними договорами оренди та іншими угодами.

8.3. Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки та її територіальних осередків, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.4. Спілка самостійно визначає напрямки використання своїх коштів, розміри та черговість здійснення нею витрат.

8.5. Отримані доходи (прибутки) Спілки або їх частини не підлягають розподілу серед його засновників (учасників), членів Спілки, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Розділ IX. ПРОФЕСІЙНІ ГІЛЬДІЇ, АСОЦІАЦІЇ

9.1. Професійні гільдії, асоціації здійснюють свою діяльність з метою захисту професійних, соціальних та авторських прав працівників екранних мистецтв, підвищення рівня професійної майстерності та створюються за професійним принципом об’єднання кінематографістів і працівників телебачення; не мають статусу юридичної особи.

9.2. Правовий статус професійних гільдій, асоціацій регламентується Положенням про професійні гільдії, асоціації Національної Спілки кінематографістів України, що затверджується правлінням Спілки.

Розділ X. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛКИ

10.1. Спілка може засновувати міжнародні творчі організації чи об’єднання або вступати до них, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

10.2. Міжнародна діяльність Спілки і співробітництво у цій сфері здійснюються на основі міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», інших законів України та договорів, укладених Спілкою з відповідними зарубіжними організаціями. Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, які містяться у законодавстві України, то застосовуються правила міжнародного договору України.

10.3. Відповідно до міжнародних договорів України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» та інших нормативно-правових актів Спілка може безпосередньо здійснювати діяльність за межами України в інтересах держави та Спілки.

Розділ ХІ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

11.1. Припинення діяльності Спілки відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

11.2. Рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідацію Спілки ухвалюється виключно з’їздом. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Спілки приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів. Голосування проводиться шляхом поіменного голосування бюлетенями, на яких під надрукованим іменем і прізвищем делегата кожен голосуючий повинен поставити свій підпис.

11.3. Ліквідація Спілки проводиться призначеною постановою з’їзду Спілки ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Спілки за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

11.4. Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Спілки.

11.5. У разі припинення Спілки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Спілки передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Голова з’їзду Тримбач С.В.

Секретар з’їду Васильєв С.С.