f y
Національна спілка кінематографістів України

Статті

Положення про Експертну комісію з питань кінематографії Держкіно

19.12.2015

20 листопада 2015 року наказом Державного агентства України з питань кіно №243 було затверджено Положення про Експертну комісію з питань кінематографії. Подаємо текст документу

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну комісію з питань кінематографії
Державного агентства України з питань кіно

1. Це Положення визначає порядок роботи Експертної комісії з питань кінематографії (далі – Комісія) Державного агентства України з питань кіно (далі – Держкіно).

2. У своїй діяльності Комісія керується Законом України «Про кінематографію», постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1998 №813 «Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі», Порядком конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України від 26.04.2011 №30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 08.06.2011 №687/19425 (далі – Порядок), та цим Положенням.

3. Комісія є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створюється з метою вдосконалення відбору конкурентоспроможних та якісних кінопроектів та забезпечення прозорості роботи Держкіно щодо формування та реалізації Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (далі – Програма).

4. Основними завданнями Комісії є:

- всебічна професійна оцінка кінопроектів, що претендують на отримання державного фінансування за державним замовленням та державною фінансовою підтримкою, поданих суб’єктами продюсерської системи (далі – Виробники) до Держкіно з метою включення до Програми і реалізуються повністю або частково за державним фінансуванням;

- експертиза кінопроектів, важливих для духовного життя країни, що стверджують її громадські та морально-етичні ідеали, сприяють творчому пошуку в кіномистецтві, розвитку кіно для дітей та юнацтва, становленню талановитої молоді, забезпечують створення національних фільмів, затребуваних українським суспільством;

- проведення конкурсного відбору кінопроектів, відповідно до Порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у галузі кінематографії;

- внесення пропозиції щодо формування програми виробництва і розповсюдження національних фільмів;

- надання рекомендацій Держкіно про прийняття завершених виробництвом національних фільми;

- розгляд пропозицій щодо заміни режисера-постановника фільмів, продовження строку виробництва фільмів, заміни Виробника фільмів, формування переліку фільмів, що потребують відновлення та реставрації.

5. Комісія складається з шістнадцяти членів, персональний склад Експертної комісії схвалюється на засіданні колегії Держкіно, після чого затверджується відповідним наказом Держкіно. Членами Комісії можуть бути громадяни України, які є суб’єктами кінематографії або посадовими особами суб’єкта кінематографії, або здійснюють наукові дослідження чи професійну діяльність у галузі кінематографії, авторського права та суміжних прав, мають вищу освіту, досвід роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

До складу Комісії не можуть входити співробітники Держкіно.

6. З метою формування персонального складу Комісії з питань кінематографії за квотами належності визначаються наступні групи суб’єктів кінематографії:

  • створення і виконання – сценаристи, режисери, оператори;
  • виробництва – продюсери, продакшн-компанії, кіностудії, студії тощо;
  • розповсюдження – дистриб’ютори;
  • демонстрування – фестивалі, кінотеатри та кінотеатральні мережі;
  • публічного сповіщення – телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги, мас-медіа, VOD сервіси.

7. Члени Комісії призначаються за квотами належності до груп суб’єктів кінематографії:

1) створення і виконання – три члени Комісії, і лише два члени Комісії, призначені за належністю до групи створення, можуть в якості авторів здійснювати однакову професійну кінематографічну діяльність;

2) виробництва – три члени Комісії, при цьому вони мають бути продюсерами, незалежними один від одного, або не бути посадовими особами того самого суб’єкта кінематографії;

3) розповсюдження, демонстрування та публічного сповіщення – по три члени Комісії від кожної групи.

При призначенні нових членів Комісії за квотами належності, наведеними у підпунктах 1-3 цього пункту, після закінчення повноважень членів, призначених раніше, забезпечується дотримання принципу, що полягає в недопущенні чисельної переваги представників однієї з груп суб’єктів кінематографії.

Про відкриття вакансії в Комісії за квотами належності до груп суб’єктів кінематографії повідомляється на офіційному сайті Держкіно із запрошенням професійних громадських організацій суб’єктів кінематографії (за ознакою належності до відповідних напрямків кінематографічної діяльності) щодо пропозицій відповідної кандидатури.

Професійні громадські організації, що здійснюють свою діяльність у галузі кінематографії, вправі пропонувати Держкіно на посади членів Комісії по три кандидатури від кожної професійної громадської організації, які можуть бути і не її членам, за кожною групою.

За відсутності кандидатури, запропонованої професійною громадською організацією суб’єктів кінематографії за ознакою належності до відповідних напрямків кінематографічної діяльності у зазначеному вище порядку, Держкіно призначає члена Комісії за квотою належності до відповідної групи суб’єктів кінематографії на власний розсуд.

Голова Держкіно призначає одного члена Комісії без урахування його належності до будь-якої групи суб’єктів кінематографії.

8. Комісія є повноважною за умови призначення більшості її загального кількісного складу. Строк повноважень члена Комісії становить два роки. Та сама особа не може бути членом Комісії більше двох строків підряд.

9. Голова Комісії та його заступник обираються з числа членів Комісії шляхом відкритого голосування.

Функції відповідального секретаря Комісії виконує співробітник Держкіно.

Строк повноважень Голови Комісії та його заступника складає два роки. Та сама особа не може бути обраною Головою Комісії більше двох строків підряд.

10. Члени Комісії, керуючись в своїй роботі принципом конкурсного відбору, висловлюють рекомендації про доцільність надання кінопроектам державного фінансування або про стан та якість кінопроекту, що реалізується за державним фінансуванням, за допомогою індивідуальних відгуків на кожний розглянутий кінопроект.

11. Рекомендації Комісії про доцільність включення кінопроектів до Програми встановлюються на підставі індивідуальних відгуків експертів, що брали участь в розгляді кінопроекту та оформляються підсумковим протоколом, затвердженим Головою Комісії або у разі його відсутності заступником Голови Комісії.

12. У разі потреби члени Комісії можуть залучатись:

- до експертної оцінки незавершених або завершених виробництвом кінопроектів, які включені до Програми;

- до визначення переліку фільмів, що потребують відновлення та/або тиражування.

13. Члени Комісії мають право вносити пропозиції Голові Комісії щодо вдосконалення роботи Комісії, принципів формування Програми.

14. Робота Комісії здійснюється відповідно до Регламенту.

15. Робота Комісії може здійснюватись у таких формах:

- у формі індивідуальної експертизи кінопроектів на першому та другому етапах оголошеного конкурсу кінопроектів;

- у формі засідання, як під час проведення конкурсного відбору кінопроектів, так і у разі потреби.

16. При роботі Комісії у формі індивідуальної експертизи кінопроектів члени Комісії:

- за повідомленням відповідального працівника Держкіно отримують кінопроект;

- здійснюють розгляд кінопроекту та заповнюють картку експертної оцінки кінопроекту (додатки 5, 6 до Порядку).

17. При роботі Комісії у формі засідання:

- члени Комісії сповіщаються про засідання не пізніше двох днів до його початку;

- колективне рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні; воно чинне за умови присутності на засіданні не менше половини загальної кількості членів Комісії. Рішення оформлюється протоколом засідання Комісії за підписом Голови Комісії або за його відсутності заступника Голови Комісії.

У разі, якщо голоси членів Комісії, присутніх на засіданні, розділилися порівну, голос Голови Комісії або за його відсутності заступника Голови є ухвальним.

18. Члени Комісії не є державними службовцями. Робота членів Комісії оплачується із спеціального фонду за бюджетною програмою 1806030 «Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"» через державне підприємство «Національний центр Олександра Довженка» за відповідними угодами з експертами з розрахунку 50 (п’ятдесят) гривень за творчу, виробничу, фінансову або прокатну експертизу кінопроекту повнометражного фільму і 30 (тридцять) гривень – короткометражного фільму.

19. Засідання Комісії проводяться під час оголошення конкурсів кінопроектів та у разі потреби для заміни режисера-постановника фільмів, продовження строку виробництва фільмів, заміни Виробника фільмів, визначення переліку фільмів, що потребують відновлення та/або тиражування тощо.

Засідання Комісії веде Голова Комісії або у разі його відсутності заступник Голови Комісії.

Засідання Комісії є закритими, крім випадків коли члени Комісії проголосують за проведення відкритого засідання ad hoc, та проведення презетанційних сесій під час другого етапу конкурсного відбору кінопроектів. За погодженням з головою або заступником голови Комісії на засідання комісії можуть запрошуватися не члени Комісії для надання інформації Комісії. В засіданнях комісії мають право брати участь співробітники Держкіно з правом дорадчого голосу.

20. Організація поточної роботи Комісії здійснюється відповідальним працівником Держкіно (секретар Комісії), що виконує такі функції:

- реєстрація кінопроектів згідно з затвердженим переліком документації, що надаються до Держкіно для участі у конкурсі кінопроектів;

- організація індивідуального розгляду кінопроектів членами Комісії;

- організація перегляду завершених виробництвом аудіовізуальних творів і відзнятих матеріалів фільмів, що перебувають у виробництві;

- організація проведення засідань Комісії і підготовка матеріалів до них;

- систематизація індивідуальних відгуків членів Комісії та підготовка протоколів засідань Комісії за розглянутими кінопроектами.

Голова Держкіно П.Ю. Іллєнко